Bejelentkezés
Felhasználói név
Jelszó
Netnote.hu

Notice: Undefined variable: log in /home/netnote/public_html/aszf.php on line 35

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Szabó Krisztián egyéni vállalkozó mint a NetNote (www.netnote.hu) rendszer üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett rendszert igénybe vevő felhasználó (továbbiakban Felhasználó) közötti együttműködés tartalmát, a felek jogait és kötelezettségeit az alábbi általános szerződési feltételek tartalmazzák.

 

1. Értelmező rendelkezések
1.1 Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Szabó Krisztián
Székhely: 6080 Szabadszállás Könyves K.u.1.
Adószám: 65643002-1-23
Képviselő: Szabó Krisztián
Elérhetőség: netnote@netnote.hu

1.2 Felhasználó
Az a természetes, vagy jogi személy, aki a rendszerbe regisztrál és így a Szolgáltató a NetNote rendszer felhasználójaként nyilvántart.

1.3 A szolgáltatás leírása
A Szolgáltató egy olyan internetes felületet biztosít a felhasználónak , ahol a felhasználó adatokat és információkat adhat meg. A megadott adatokat csoportokba lehet rendezni. Az adatokhoz lejárati határidőt lehet rendelni, így a megfelelő időben a rendszer értesítést tud küldeni a felhasználónak. A rendszer támogatja és megkönnyíti a napi munka szervezését rendszerezését, mind a feladatok, mind a keletkezett információk tekintetében. A NetNote rendszer gyors hozzáférést nyújt a személyes és céges feladataihoz, a rendszerbe felvitt információkhoz.
A Felhasználó által felvett feladatokat, információkat kizárólag a Felhasználó és a Felhasználó által kiválasztott (delegált) másik Felhasználó láthatja, valamint módosíthatja. A szolgáltatás részletes leírását a Gy.I.K. tartalmazza.

1.4 Szerződéskötés
A regisztráció befejezése előtt el kell olvasni és el kell fogadni a jelen szerződési feltételeket. Regisztráció csak abban az esetben történik meg, amennyiben kattintással a Felhasználó bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta a szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ez a fajta ráutaló magatartás, azaz a szerződés elfogadása szerződéskötésnek minősül.

1.5 Szerződés hatálya
A szerződés határozatlan időre szól és az előfizetési időszak meghosszabbításával automatikusan meghosszabbításra kerül. A Felhasználói Szerződés hatálya a szerződéskötés pillanatától, annak bármelyik fél által történő felmondásáig tart.
A Felhasználói Szerződés az előfizetési időszak lejárta után - a felek eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - folyamatosan hatályban marad (automatikus meghosszabbítás). Az új előfizetési időszakra az aktuális árak, valamint a korábban meghatározott egyéb feltételek az irányadók.
A szolgáltatás korlátozottan a szerződéskötés pillanatától használható, teljes mértékben azonban csak az előfizetési díj pénzügyi teljesítését követően vehető igénybe.

1.6 Szerződés felmondása

 A szerződést a Felhasználó abban az esetben, mondhatja fel, ha nem áll fenn tartozási kötelezettsége a Szolgáltató felé. Ebben az esetben írásban, indoklás nélkül kérheti a Szolgáltatás megszüntetését. A szolgáltató köteles a felmondási kérelmet legkésőbb 1 hónapon belül érvényesíteni. A szerződés felmondása után a felhasználó nem lehet a szolgáltató felhasználói adatbázisában.
 A Szolgáltató 1 hónapos határidővel, indoklás nélkül felmondhat a Felhasználónak, abban az esetben, ha visszafizeti az előfizetési díj azon részét, melyre nem nyújt szolgáltatást.
 Szerződésszegés esetén bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szolgáltatást.

2. A szerződés tárgya

2.1 A Szolgáltatás
2.1.1 Állandó szolgáltatás

A Szolgáltató az előfizetés időtartalma alatt a Felhasználói Szerződésben meghatározott, az 1. pontban körülírt Díjmentes csomagot biztosítja a Felhasználónak.

2.1.2 Állandó szolgáltatás fejlesztése

A Szolgáltató folyamatosan fejleszti a Díjmentes csomagot.


2.1.3 Díjmentes csomagon felüli szolgáltatások

A Szolgáltató a Díjmentes csomagon kívül további extra szolgáltatásokat is kifejleszthet, ill. harmadik fél szolgáltatását közvetítheti, melyek nem feltétlenül részei az alapszolgáltatásnak. A Díjmentes csomag szolgáltatásai a további fejlesztések után is előfizetési díj nélkül vehetőek igénybe. Ezek a fejlesztések csak bővíthetik a Díjmentes csomag szolgáltatásainak a számát, és funkcionalitásukat.

2.2 A Szolgáltatás igénybevételének időtartamai

Ø  1 hónap

Ø  6 hónap

Ø  12 hónap

3. Díj és díjfizetés
3.1 A szolgáltatás ellenértéke
Az alapszolgáltatást a Felhasználó díjmentesen veheti igénybe. Az alapszolgáltatás mennyiségi és funkcionális korlátozásokat tartalmaz a fizetős szolgáltatásokhoz képest.
A fizetős csomagokat a Felhasználó előfizetésidíj ellenében veheti igénybe, melyről a Szolgáltató átutalásos számlát állít ki a Felhasználó felé. Az előfizetési időszakra érvényes díjat előre, egy összegben, köteles a Felhasználó megfizetni.

3.2 Szolgáltatás díja
A Szolgáltatás díja a rendeléskor érvényes, a honlapon közzétett árlista szerint alakul. A díjat a választott fizetési periódusnak megfelelően kell kiegyenlíteni.
A Szolgáltató jogosult minden év január 1-jével a szolgáltatás díját maximálisan a tárgyévet megelőző év december 1-jén érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékével emelni. Ezt meghaladó díjváltozás csak a szolgáltatás általános bővítésével egyidejűleg állapítható meg.

3.3 Fizetési kötelezettség
Megrendelést követően a felhasználó egy előleg bekérőt kap. Az e-számla csak az előleg bekérő kiegyenlítése után kerül kiállításra. Az extra szolgáltatások az e-számla kiállításával egy időben már elérhetőek.

 

3.4 Pénz-visszafizetési garancia
Pénz visszafizetési garancia nincs. Ha a felhasználó kéri akkor próba idővel kipróbálhatja a start csomagba tartozó szolgáltatást. A próba idő 30 napig tart. Ha továbbra is használni akarja a szolgáltatást akkor elő kell fizetnie a szolgáltatásra. A teszt időszak vége után nem kell lemondani a szolgáltatást. A szolgáltatás automatikusan megszűnik és csak az ingyenes szolgáltatás érhető el. A tesztelési kérelmet írásban lehet benyújtani.

3.5 Szolgáltatás meghosszabbítása

A szolgáltatás automatikusan nem hosszabbodik meg. A legutolsó számlán szereplő tételeket a rendszer emlékeztetőben kiküldi 8 nappal az előfizetett szolgáltatások lejárta előtt. Ezek után bármikor lehet kérni az újabb időszakra való előfizetést. Ha az előfizetett időszak lejárt akkor a rendszer automatikusan csökkenti a szolgáltatást a Díjmentes csomagban éppen aktuális értékekre.

Az adatok nem kerülnek törlésre de előfordulhat hogy bizonyos szolgáltatások hiánya nélkül nem minden adat hozzáférhető.

 

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1 A Szolgáltató az előfizetés fennállása alatt köteles a Felhasználó számára a NetNote rendszer használatának lehetőségét folyamatosan biztosítani.

4.2 A rendszer használatához szükséges leírást a Szolgáltató a közzéteszi a www.netnote.hu honlapokon, az esetlegesen felmerülő problémákat e-mailben orvosolja.


4.3 A Szolgáltató a rendszer üzemelésére 99% rendelkezésre állást vállal. Amennyiben a rendszer használatára a Felhasználónak az előfizetés ideje alatt a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból az előfizetés tartamának 1%-át meghaladó időtartamban nem volt módja - ide nem értve, ha a szolgáltatás elháríthatatlan külső okból kifolyólag szünetel - a Felhasználó a már megfizetett előfizetési díj arányos díjcsökkentésére tarthat igényt.

4.4 A Szolgáltató a Felhasználótól kapott valamennyi információt kizárólag a NetNote rendszer működtetése érdekében jogosult felhasználni. Ettől eltérni csak a felhasználó előzetes engedélyével lehet. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos további részletek az Adatvédelmi Szabályzatban találhatók.

4.5 A Szolgáltató jogosult a részére a Felhasználó által megadott alap - az azonosításhoz szükséges - adatokat ellenőrizni.

5. A Felhasználó jogai és kötelezettségei

5.1 A Felhasználó jogosult az előfizetés ideje alatt a NetNote rendszerben felvitt saját adatait, információit tetszőleges időben és tetszőleges számban módosítani. Ez alól csak egy kivétel van. A felhasználói nevet a Felhasználó nem tudja módosítani.

5.2 A Felhasználó jogosult a NetNote minden alap szolgáltatását igénybe venni.


5.3 A Felhasználó köteles az alapadataiban bekövetkezett változásokat, a rendszerben 15 napon belül aktualizálni.


5.4 A Felhasználót a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosító és jelszó tekintetében harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli, amelynek alapján köteles azokat titokban tartani. Ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

6. A felhasználói szerződés megszűnése
6.1 A felhasználói szerződés megszűnik:

a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével,
a felek közös megegyezésével,
bármelyik fél által történő felmondással.
A Felhasználói Szerződés megszűnésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

6.2 A Szolgáltató azonnali hatállyal egyoldalúan felmondhatja a Felhasználói Szerződést és megszüntetheti a NetNote rendszerhez a hozzáférését, ha jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket a Felhasználó súlyosan megszegi. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

valótlan adatok megadása,
más tagok zaklatása, rágalmazása, becsületsértése vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértése,

6.3 A szerződés megszűnésének visszamenőleges hatálya nincs, az nem érinti a Szolgáltatónak a megkezdett szolgáltatási időszakra vonatkozó előfizetési díj-igényét, amelyért Felhasználó köteles helytállni.


6.4 A Felhasználó a Felhasználói Szerződést legkésőbb az előfizetési időszak lejárta előtt 15 nappal, írásban mondhatja fel. Felmondás esetén a Felhasználó a fennmaradó előfizetési időszakra előfizetés - visszatérítési igénnyel nem állhat elő.

8. Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége

Jelen tartalommal az Általános Szerződési Feltételek 2013.július 1-jétől hatályosak.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó elfogadja a módosított feltételeket, amennyiben annak hatálybalépése után belép a rendszerbe.Notice: Undefined variable: hiba in /home/netnote/public_html/aszf.php on line 1051

Notice: Undefined variable: hiba in /home/netnote/public_html/aszf.php on line 1055